منطق بولین

منطق بولین

عملیات منطقی بر پایه جبر بولی قرار دارند. وزن دهی به واحدها در هر لایه اطلاعاتی در این مدل براساس منطق صفر و یك میباشد. یعنی در نقشه های پایه، واحدهای اطلاعاتی از نقطه نظر مناسب یا نامناسب بودن به صورت صفر و یك مشخص میشوند و حد وسطی از لحاظ مناسب بودن وجود ندارد. در نقشه نهایی تلفیق یافته هر پیكسل یا مناسب و یا نامناسب تشخیص داده میشود. این مدل دارای دو اپراتور  or و and می باشد. بر اساس نظریه مجموعه ها اپراتور AND اشتراك و اپراتور OR اجتماع مجموعه ها را استخراج میكند. در اپراتور or پیكسل هایی كه فقط در یك نقشه پایه مناسب بوده و به آن ارزش یك اختصاص داده شده باشد و از لحاظ سایر لایه ها ارزش صفر داشته باشند، در نقشه خروجی و تلفیق یافته ارزش یك داشته و مناسب تشخیص داده میشوند. در شكل زیر نحوه ی عملكرد این اپراتور نشان داده شده است.

در اپراتور and فقط پیكسل هایی كه در تمام نقشه های پایه ارزش یك دارند در نقشه نهایی ارزش یك خواهند داشت و جز مناطق مناسب قرار میگیرند. در شكل زیر عملكرد این اپراتور آمده است.

البته با استفاده از این منطق از دو اپراتور دیگر با نام های  XOR و NOT نیز استفاده میشود. در اپراتور XOR پیكسل هایی كه در تمامی لایه های اطلاعاتی مناسب تشخیص داده شده اند در نقشه خروجی ارزش صفر به آنها داده میشود و پیكسل هایی كه فقط در یكی از لایه های اطلاعاتی مناسب تشخیص داده شده اند ارزش یك می گیرند.

در اپراتور NOT به پیكسل هایی كه در نقشه ورودی دارای ارزش مناسب هستند ، صفر و به پیكسل هایی كه ارزش نامناسب دارند ارزش یك اختصاص داده میشود.

معایب روش بولین

  • ممكن است كه واحدهایی با خصوصیات متفاوت در یك كلاس قرار گیرند.
  • واحدهایی كه از یك لایه اطلاعاتی تا حدی نامناسب باشد، شانس انتخاب را به طور كلی از دست خواهد داد.
  • این مدل قادر به تفكیك مكان های مناسب به اولویت های اول و دوم و… نیست.
  • خطاهای كارشناسی در این روش در نظر گرفته نمیشود.
  • خطاهای موجود در لایه ها محسوب نمی گردند.