به منظور بهبود سیستم جاری GIS
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها دارای کارشناس GIS هستند که بخشی از پروژه های GIS را بخوبی به انجام می رساند ولی مدیران قابلیت های بیشتری از GIS انتظار دارند که کارشناسان مزبور توان برآورده ساختن نیازها را بطور کامل ندارند.
این شرکت با ارائه خدمات مشاوره به چنین سازمان ها و شرکت ها ، دستاوردهای زیر را برای سازمان استفاده کننده از خدمات مشاوره فراهم می سازد:
استفاده از توانمندی های کارشناسان موجود
بررسی شرح خدمات و اصلاح آن به صورت کاربردی،
تعیین نیاز های اطلاعات مکانی سازمان،
طراحی روش دسترسی به خواسته های سازمانی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما