کلاس Arcpy

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با پایتون

 • ویژگی­های زبان پایتون
 • مقایسه پایتون با زبان­های دیگر
 • نحوه اجرای کدهای پایتون
 • یادگیری مقدمات زبان پایتون

2- آشنایی با ArcPy

 • آشنایی با چارچوب پردازش مکانی ArcGIS
 • آشنایی با Model Builder و تبدیل آن به کد
 • آشنایی با بسته ArcPy
 • چگونگی کار با ابزارها در ArcToolbox
 • آشنایی با محیط PythonWin

3- کار با داده­های مکانی در پایتون

 • بررسی موجود بودن داده­ها
 • توصیف داده­های مکانی
 • کار با توابع لیست در ArcPy
 • مدیریت جداول توصیفی
 • مدیریت هندسه عوارض مکانی
 • انتخاب داده­های مکانی

4- کار با داده­های رستر

5-مدیریت نقشه­ها در Arc Map

6-مدیریت خطاها و debug کردن آن

7- ایجاد ابزارهای شخصی و اضافه کردن add-in