کلاس ENVI

سرفصلهای دوره:

1) مبانی سنجش از دور

*  منبع امواج الکترومغناطیس و کنش نور با پدیده ها

* بازتاب طیفی اجسام

* تاثیر جو بر امواج الکترومغناطیس و محدوده های پنجره های اتمسفری

*  انواع سنجنده ها

* انواع قدرت تفکیک و برهم کنش آنها بر یکدیگر

2)  نصب و معرفی محیط نرم افزار

3) آماده سازی تصویر و خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف

Import  و  Export

Layer STACKING

SUBSET یا برش تصویر

Mosicking

* تصحیحات هندسی، رادیومتریک

* تلفیق تصاویر (فیوژن) و انواع آن

*  ذخیره سازی به فرمت نرم افزارهای پردازش تصویری دیگر و انتقال تصویر به نرم افزار ARCGIS

4) ژئورفرنس کردن تصویر

* تصویر با تصویر

* تصویر با نقشه

* تصویر با فایل وکتوری دارای سیستم مختصات

* تصویر با استفاده از نقاط GPS

5) روش های پردازش بصری و آشکار سازی تصویر

* بررسی انواع توابع آشکارسازی (Enhancement) موجود در ENVI

6) اخذ اطلاعات آماری از تصویر و کار با هیستوگرام

* گرفتن اطلاعات مکانی

* گرفتن اطلاعات طیفی

*اطلاعات توصیفی

7) اجرای فیلتر ها بروی تصاویر

HIGH PASS

LOW PASS

DIRECTIONAL

EDGE DETECTION

EDGE ENHANCEMENT

8)  انواع طبقه بندی تصویر

نظارت نشده :

*K-Means

*IsoData

نظارت شده:

* Parallelepiped

*Maximum Likelihood

*Minimum Distance

*Binary Encoding

9) روش های پس پردازش تصاویر طبقه بندی شده و ارزیابی دقت طبقه بندی

*Clumping

*Sieving

* ترکیب کلاس ها

*Overlaying کلاسها

*ارزیابی دقت طبقه بندی تصویر

10) شاخص ها

NDVI

TASSELED CAP

11) بررسی و بدست آوردن شاخص های توپوگرافی:

* شیب ،

* جهت شیب ،

* دامنه های محدب ،

*دامنه های معقر،

* چاله ها ،

* قله ها ،

* دامنه های تیز ،

* و غیره

 

پروژه هایی که کار خواهد شد:

  • بدست آوردن دمای سطح زمین:

محاسبه دمای سطح زمین در نرم افزار ENVI که با استفاده از تصاویر مودیس و لندست 7 انجام خواهد شد. در این پروژه نحوه کار با تصاویر مودیس نیز آموزش داده خواهد شد.

  • بررسی میزان رشد و کاهش کاربری سطح زمین ( بررسی تغییرات):

در این پروژه نقاط GPS مربوط به هر کاربری خاص استفاده خواهد شد و همچنین نحوه ی استفاده از منطقه مورد علاقه (ROI) کار خواهد شد و نقشه های موضوعی از روی تصاویر ماهواره ای Landsat 8 بدست خواهد آمد.