کلاس GIS – مقدماتی و میانی

سرفصلهای کلاس GIS – مقدماتی و میانی:

1- آشنایی با مفاهیم کلی GIS و نرم افزار های قابل استفاده در این علم با تاکید بر ArcGISDesktop

2- آشنایی با کاربردهای GIS در علوم مختلف با تاکید بر مهندسی شهرسازی و برنامه ریزی شهری

3- یادگیری نحوه نصوه نصب نرم افزار ArcGISDesktop 10.2 وکرک کردن و پاک کردن آن همراه با تنظیمات مورد نیاز

بر روی سیستم

4- آشنایی با انواع داده ها و فرمت های کاربردی در GIS بخصوص انواع فرمت های وکتوری و رستری

5- کار با ArcCatalog و یادگیری کامل آن همراه یادگیری نحوه ساخت

6- آشنایی با سیستم های مختصات (Coordinatesystem) و سیستم های تصویر (Project Coordinate system)کاربردی

که در پروژه های داخلی استفاده می شود. از جمله UTM,GCS,LambertIRran وتبدیل آنها به همدیگر و مشکلات موجود

7- آموزش محیط کاری ArcMap و نحوه کار عمومی با آن از جمله وارد کردن Data،کار با dataframe وزمین مرجع کردن(Georefrencing) فایل های رستری و وکتوری،کار با جداول توصیفی (َAttribute table) از جمله پرسش گیری های شرطی(Qurery)،انتخاب داده ها با استفاده از دستورات Selection(Attribute Or Location) و آنالیزهای آماری بر روی آنها،کار با Style و ساخت Symbol و نماد گذاری (Symbology)،کار با گرافیک و متن بر روی نقشه،نحوه ذخیره نقشه و خروجی گرفتن از آن،کار با داده های 3D و تبدیل آنها به 2D و بالعکس،کار با انواع داده های غیر GIS و وارد کردن shapefile,Geodatabase,coverage,databasetable در پروژه ناشی از این موضوع کردن آنها در ArcGIS ازجمله:DWG,DGN,Tiff

8- آموزش حدودا 250 ابزار از ایزارهای ArcToolbox

9- کار در محیط layout و قوانین و فنون کارتوگرافی و تهیه نقشه استاندارد

10- آموزش کار با GPS های دستی گارمین و وارد کردن نقاط آنها در ArcGIS

11- آموزش کامل کار با نوار ابزار Editor و نحوه رقومی کردن و تصحیح فایل های وکتوری