کلاس mobileGIS

سرفصلهای دوره:

1- معرفی تکنولوژی اندروید

در این جلسه به توضیح کلی در رابطه با ماهیت اندروید، قابلیت ها، اجزا، تعاریف، معرفی قابلیت های Android SDk، اینکه اندروید بر روی چه چیزی اجرا می شود و اینکه چه برنامه های کاربردی می توان از برنامه نویسی اندروید استخراج کرد، می پردازیم

2- معرفی محیط توسعه eclipse و نصب نرم افزار

در این جلسه به توضیح موارد لازم برای توسعه برای اندروید پرداخته خواهد شد. محیط توسعه eclipse و اجزای آن تشریح می شود و موارد و مراحل لازم برای توسعه یک برنامه کاربردی اندروید مورد بررسی قرار می گیرد.

3- توضیح کدنویسی Java و XML

در این دو جلسه به بررسی مفاهیم برنامه نویسی Java و XML پرداخته می شود و مفاهیمی از قبیل class, object, property, method, loop, data type, namespace و … شرح داده می شود.

4- آشنایی با widget ها و کاربرد آن ها در برنامه نویسی

آشنایی با widget های اولیه Button, Text Box ,Label. کار با Widget های Image View و Image Button. آموزش کار با Radio Button و Checkbox.

5- توسعه یک برنامه کاربردی تحت محیط اندروید

در این جلسه اولین برنامه کاربردی را به صورت ساده در محیط اندروید به اجرا گذاشته و علاوه بر این توضیحاتی در رابطه با Intent ها و نحوه اتصال صفحات مختلف برنامه کاربردی داده می شود.

6- آشنایی با سرویس های ArcGIS Server

از آنجاییکه اکثر برنامه های کاربردی GIS موجود در بازار متصل به اینترنت هستند. در این بخش مختصر توضیحاتی در رابطه با ساختار خادم-مخدوم برنامه های کاربردی موبایل داده می شود و سپس توضیحاتی در رابطه با سرویس های ArcGIS Server مورد نیاز برای برنامه کاربردی مکانی موبایل داده می شود. نحوه کار با ArcGIS Server در حد مقدماتی و آشنایی تشریح و شیوه اتصال آن با مخدوم شرح داده می شود.

7- در این جلسه به تشریح ArcGIS SDK for Android و کارکردشان پرداخته می شود و سپس یک برنامه کاربردی مکان مبنا طراحی می گردد.